Vedtægter

§1. 
Foreningens navn er Nr. Hostrup og omegns beboerforening, stiftet den 30. marts 1987.

§2. 
Foreningens formål er at varetage interesser af almen art for beboerne i Nr. Hostrup og omegn (Egvad gl. sogn). Foreningen er upolitisk i enhver henseende. Foreningen skal være supplerende til de øvrige foreninger, ikke konkurrerende.

§3. 
Adgang til optagelse har enhver beboer i Nr. Hostrup og omegn. Medlemsbidraget fastsættes på den årlige generalforsamling. For at have stemmeret ved foreningens generalforsamling, skal forevises gyldigt medlemsbevis. Enhver må selv drage omsorg for at vær i besiddelse af et sådant.

§4. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges ved afstemning. På generalforsamlingen vælges foruden bestyrelsen 2 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsen sidder i 2 år. Efter første år er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor på valg ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og er kun beslutningsdygtige når over halvdelen er tilstede.

§5. 
Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.

§6. 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal hvert år afholdes inden den 1. marts og bekendtgøres senest 14 dage før. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkommende forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§7.   
Der skal føres protokol ved hvert møde.

§8. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst en femtedel af foreningens medlemmer skriftlig forlanger det.

§9. 
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet, uden hensynstagen til fremmødte antal. Afstemningen foregår skriftlig.

§10.   
Foreningen kan opløses når det besluttes på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Såfremt foreningen opløses, overgår eventuel formue til lokalt ungdomsarbejde.

Således vedtaget den 30. marts 1987.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *